FOLDEVEGGER, MOBILVEGGER
OG GLASSVEGGER

Velkommen til Saxi
VEGGER FOR ALLE BEHOV:
FOLDEVEGGER, MOBILVEGGER
OG GLASSVEGGER

Den mest effektive utnyttelse av dyre kvadratmeter har alltid vært en utfordring for byggebransjen. Når et større rom skal kunne deles i to eller flere mindre rom gjelder ikke bare kravet til et fysisk skille. Løsningen skal også kunne være fleksibel, lydtett, brannsikker og ha en attraktiv design.

Saxi Produkter AS

Saxi Produkter AS, Nannestadgata 3, 2000 Lillestrøm, +47 994 66 510, post@saxi.no

Saxi-Vest AS

Engelsvollvegen 264 4353 Klepp Stasjon +47 902 37 036 torbjorn@saxi.no

GENERELLE LEVERINGSBETINGELSER  


1  INNLEDNING.

Våre leveranser følger "Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygg- og anleggsarbeider" NS 8415. Nedenstående leveransebetingelser supplerer NS 8415 samt vårt skriftlige tilbud, og utgjør en del av den totale leveranseavtalen. Betingelsene vil der ikke annet er bestemt, gjelde foran NS 8415.


2  MÅLEOPPGAVE/ENDELIGE SPESIFIKASJONER. 

Definitive måloppgaver skal foreligge innen bestemt tid i forhold til leveransedato. Frist avtales eller blir opplyst av Saxi Produkter AS. Dersom tidsfristen ikke overholdes av kunden, vil ordren eventuelt få ny leveringsdato. Likeledes vil kundens endring av spesifikasjoner etter denne fristens utløp kunne medføre prisjusteringer.


3  GARANTI/FORSKUDD.

Saxi Produkter A/S forbeholder seg retten til å be om garanti eller forskudd ved enhver ordre. Saxi Produkter A/S kreditsjekker alle kunder. Såfremt kredit ikke godkjennes skal det avtales annen betalingsbetingelse, eks 50% forskudd


4  AVBESTILLINGSGEBYR.

Dersom ordren avbestilles etter at ordren er bekreftet av kunden, forbeholder Saxi Produkter AS seg retten til å beregne et avbestillingsgebyr som til svarer de kostnadene som er påløpet i forbindelse med ordren. Dette gjelder eksempelvis kostnader for innkjøpte materialer, utført arbeide på ordren etc.


5  TRANSPORT/MONTERING 

Våre normale leveringsbetingelser er fritt på bil. Hvis annet ikke avtales er det kunden/mottakers ansvar å losse fra bil. Gods og emballasje kontrolleres før signering. Synlig skade skal rapporteres direkte til transportør og anmerkes på fraktbrev. Ikke synlig skade må rapporteres innen 7 dager etter mottak. Godset skal lagres tørt. 

Ved montering fra Saxi Produkter AS: Hvis annet ikke er avtalt er det kundens ansvar å losse fra bil, samt fritt stille mannskap og utstyr for inntransport av elementfoldevegg til montasjestedet i bygget/anlegget og opp i skinne. Tidspunkt for slik transport avtales i hvert enkelt tilfelle. Hvis Saxi produkter AS står for innsjauing forutsettes det bruk av byggeplassens heis/kran/lift/truck for innheising av elementer. Det forutsettes at emballasje kan deponeres på stedet. Alternativt kan kostnader påløpe i forbindelse med bortkjøring. For å oppnå en optimal lyddempning har produktene krav til retthet i gulv som følger: +/- 3 mm over en lengde på 4000 mm.


6. FAKTURERING VED FORSINKELSE HOS KUNDE.

Dersom leveransen etter kundens ønske blir utsatt i forhold til tidligere avtalt og bekreftet leveringsdato, forbeholder Saxi Produkter AS seg retten til å fakturere leveransen på tidligere avtalt leveringsdato. Dette gjelder også i de tilfeller der Saxi Produkter A/S skal stå for montasjen, men der montasjetidspunktet blir utsatt etter kundens ønske. I slike tilfeller kan montasjen bli fakturert etter at montasjen faktisk har funnet sted. Skal Saxi Produkter AS lagre veggen, er lagerleie 1.500,- pr. pall pr. påbegynt mnd.


7. LEVERING DER KUNDEN ØNSKER LYDMÅLING ETTER INSTALLASJON.

Dersom kunden ønsker å verifisere de tilbudte/leverte veggenes lyddempende evne gjennom lydmålinger etter at veggene er installert, vil Saxi Produkter AS gjøre gjeldende følgende forhold:
-rett til gjennomsyn av tegninger/spesifikasjoner av de omkringliggende bygningsdetaljer som gulv, vegger, tak, ventilasjonskanaler, elektriske gjennomføringer etc.
-rett til uttalelse om disse og eventuelle andre forhold som kan påvirke veggenes lyddempende evne.
-rett til å være tilstede ved en eventuell lydmåling og få utlevert måleprotokoller. Dersom ikke annet er spesifisert vil kunden stå ansvarlig for kostnader til lydmålinger.


Oppdatert 2024